December 18, 2018 news 0

สำนักงานของวิมลวัฒน์ได้รับแจ้งจากทอท. ว่า บริษัท คิงเพาเวอร์ปฏิเสธทิศทางการอนุญาตให้ผู้ให้บริการรายอื่นใช้เคาน์เตอร์รับของ คิงเพาเวอร์แย้งว่าไม่ต้องแบ่งพื้นที่ตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับเดือนมีนาคม 2548 ที่มีผลบังคับใช้ บริษัท ได้แย้งว่าภายใต้เงื่อนไขที่ 2 ของสัญญา บริษัท ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ แต่เพียงผู้เดียว การจัดสรรช่องว่างทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายอื่น

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลตอบแทนที่บริษัท เสนอให้กับทอท. ในขณะที่มีการเสนอราคาขึ้นอยู่กับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น จะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อบริษัทและละเมิดสัญญาในกรณีที่การกระทำที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว บริษัท ได้ตอบกลับไปพร้อมกับสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อเรื่องนี้